هلدینگ زاگرس

شرکت پخش زاگرس جهت سمت های فوق نیرو جذب می نماید

  • کمک انبار دار (شعبه شیراز)
  • موزع(شعبه شیراز)
  • راننده نیسان(شعبه اصفهان)

پس از بررسی فرم شما ، در زمان مناسب به مصاحبه ی حضوری دعوت خواهید شد .

با سپاس از شکیبایی شما