آغاز همکاری شرکت پخش زاگرس با مجموعه پنبه ریز در شعبه فارس